در اولین روزهای آغازین سال 1399 دمورگان را با هدف کمک به توسعه دانش راه اندازی کردیم.
دمورگان یک بستر برای فروش دوره های ویدیویی آموزشی، پروژه و تحقیقات دانشجویی و فایل های مجازی می باشد.
در دمورگان می توانید فروشگاه اینترنتی خود تان را برای فروش دوره های آموزشی و یا فایل های مجازی راه اندازی کرده و کسب درآمد نمایید.